Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 269 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole269.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej:  listopad 2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26 marca 2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021 r.

Aktualizację oświadczenia sporządzono 26.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Jędrysiak, e-mail p269@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 838 08 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 269 stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, podpiwniczony, otoczony ogrodem.
Wejście na teren przedszkola, następuje bezpośrednio z pasa pieszego przez furtkę, dalej wewnętrznego chodnika prowadzącego do głównego wejścia budynku.

Do drzwi głównych przedszkola wiodą trzy zewnętrzne stopnie schodów bez pochylni i platformy.
Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: wejście główne, zewnętrzne ciągi piesze wokół budynku wzdłuż okien i drzwi bocznych. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.
Na parterze budynku wszystkie pomieszczenia są dostępne do samodzielnego korzystania dla osób ze szczególnymi potrzebami lub przy wsparciu wyznaczonego pracownika. Toaleta na parterze budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W przedszkolu znajdują się plany rozkładu pomieszczeń wykonane w sposób wizualny. Placówka nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy i głosowy.
W przypadku ewakuacji, zostaje wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.