COVID-19

Załącznik nr 14

Do Procedury Bezpieczeństwa

w okresie pandemii COVID-19

w Przedszkolu nr 269

Szczegółowe zasady regulujące pracę Przedszkola nr 269 przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19

od 1 września 2020 roku do odwołania

Do przestrzegania wytycznych zobowiązani są rodzice,

pracownicy przedszkola oraz dyrektor

 • Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i pracy, odpowiada za organizację pracy; wdraża zalecenia i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEN i organu prowadzącego; opracowuje regulaminy i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

 • Nauczyciele i pracownicy administracyjno – obsługowi przedszkola – są zobowiązani
  do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; są zobowiązani
  do przestrzegania wytycznych; przestrzegania nakazu przydziału do danej grupy i przestrzegania zakazu: grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego przemieszczania się po przedszkolu.

 • Rodzice – są zobowiązani do ścisłego przestrzegania wytycznych; prowadzenia wnikliwej obserwacji dzieci pozwalającej na dostrzeżenie symptomów zakażenia koronawirusem; przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka; zaopatrzenia dziecka
  w indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola; nieprzyprowadzanie dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji; wyjaśnienie swojemu dziecku sytuacji i stosowanie zasady krótkiego pożegnania; kontaktuje się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub poprzez kontakt osobisty z zachowaniem odległości 1,5 m (stojąc w strefie bezpieczeństwa); przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny; każdorazowe dezynfekowanie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas pobytu w przedszkolu.

 

 

Organizacja pracy przedszkola

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 17.30 – realizując zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 2. W grupie może przebywać do 25 dzieci pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania posiłków, zabawy.

 3. Dzieci z grup nie powinny się łączyć, mieszać, spotykać.

 4. Każda grupa ma wyznaczoną i przydzieloną salę, w której przebywa każdego dnia – przydział sali jest stały i niezmienny.

 5. Opiekę nad każdą grupą w jednym czasie sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela/woźna, którzy obowiązkowo utrzymują dystans pomiędzy sobą wynoszący 1,5 m.

 6. Przydział nauczycieli i pomocy nauczycieli do grup jest stały i niezmienny – przy założeniu, że wszyscy nauczyciele przystępują do pracy z dziećmi.

 7. Z opiekunami danej grupy nie kontaktują się pracownicy pozostałych pionów: pracownicy kuchni, pracownicy administracji, dozorcy.

 8. Wykonanie ewentualnych napraw dozorcy mogą dokonywać w sali wtedy, gdy nie ma w niej dzieci (najlepiej po godzinach pracy oddziału).

 9. Od 1 września 2020 roku do odwołania w przedszkolu nie będą organizowane imprezy okolicznościowe.

 10. Dzieci przebywając w przedszkolu będą:

 • Bardzo często wykonywać czynności higieniczne i samoobsługowe pod nadzorem nauczyciela i pomocy nauczyciela/woźnej – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze fizycznym

 • Korzystać z zabawek, jednak ograniczonych do takich, które łatwo można dezynfekować

 • Uczestniczyć w zajęciach i zabawach proponowanych przez nauczycieli

 • Korzystać z przedszkolnego placu zabaw, spacerować po przedszkolnym terenie – przy zachowaniu następujących zasad:

 • grupy nie mieszają się,

 • każda grupa ma swoją wydzieloną strefę w ciągu dnia,

 • zabawki na placu zabaw są codziennie dezynfekowane,

 • piaskownice są wyłączone z użytkowania.

 1. Siedzieć przy posiłkach i w czasie zabaw stolikowych w miarę możliwości w bezpiecznej odległości

 2. Dzieci przebywając w przedszkolu nie będą:

a) przynosić swoich zabawek z domu, rowerków, hulajnóg,

b) podawać ręki na powitanie,

c) myć zębów

Zakres dostosowania przedszkola do obowiązujących wymagań

Zasady bezpieczeństwa i higieny:

 1. ograniczenie do minimum przebywania w przedszkolu osób z zewnątrz,

 2. wydzielenie strefy bezpieczeństwa w szatni przedszkola: w strefie może przebywać tylko
  1 osoba lub 1 rodzic z dzieckiem.
  jeśli szatnia jest już zajęta należy czekać na wejście przed budynkiem (nie bezpośrednio przy drzwiach) należy zachować między stojącymi odstęp
  1,5 m,

 3. umieszczenie płynów dezynfekujących i rękawiczek jednorazowych przy drzwiach przedszkola,

 4. wyposażenie pracowników w maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długimi rękawami,

 5. wyposażenie łazienek dzieci w mydło (ph 5,5-7), papier toaletowy, ręczniki papierowe,

 6. usunięcie z sal miękkich kanap i foteli, zabawek i pomocy trudnych lub niemożliwych do dezynfekcji,

 7. utrzymywanie w czystości sal i ciągów komunikacyjnych, w tym mycie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych i płaskich podłóg, poręczy, klawiatur, telefonów, klawiatury domofonu, klamek, włączników, zabawek, blatów stołów i szafek, krzeseł, zabawek, itd.,

 8. codzienne dezynfekowanie zabawek i sprzętu sportowego znajdującego się na placu zabaw,
  a tego którego nie da się skutecznie zdezynfekować oznaczenie taśmą i zabezpieczenie przed używaniem,

 9. wietrzenie sal co godzinę w ciągu dnia, a także przez 60 minut wszystkich sal, w których przebywały dzieci – po godzinie 17.30,

 10. wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – gabinet metodyczny,

 11. wydanie pracownikom zakazu: grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego przemieszczania się po przedszkolu,

 12. nakaz noszenia maseczek / przyłbic przez pracowników, rodziców i osoby obce przebywających w strefie ogólnej,

 

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

Do przedszkola wchodzimy wejściem od parkingu

  1. Dziecko idzie do przedszkola bez żadnych niepotrzebnych rzeczy i bez zabawek.

  2. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.

  3. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył niepokojące objawy.

  4. Nie dajemy dziecku żadnych produktów spożywczych (żelki, cukierki, wafelki, itp.)

  5. Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

  6. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów: przy przyjściu dziecka do przedszkola i przy każdej zmianie.

  7. Sposób postepowania przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola

 • Rodzicu:

 • musisz mieć na twarzy maseczkę i rękawiczki,

 • dziecko powyżej 4 r.ż. także powinno mieć maseczkę w czasie drogi do przedszkola,

 • wejdź z dzieckiem do przedszkola i zatrzymaj się w oznakowanej strefie bezpieczeństwa – nie przekraczaj wyznaczonej linii,

 • zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika łokciowego znajdującego się przy drzwiach wejściowych,

 • czekaj na pracownika,

 • pracownik zmierzy dziecku temperaturę przy użyciu bezdotykowego termometru: wyniki pomiarów nie będą nigdzie odnotowywane jeśli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę (powyżej 37,5°C) będziecie musieli powrócić do domu –
  jeśli nie wyrażasz zgody na pomiary temperatury nie możesz przyprowadzać dziecka do przedszkola,

 • jeśli temperatura nie budzi zastrzeżeń pracownik przejmuje dziecko (po waszym krótkim pożegnaniu) – a ty idziesz do pracy,

 • pracownik udaje się z dzieckiem do szatni, tam pomaga dziecku przebrać się,
  a następnie pracownik przekazuje je nauczycielowi – wg dokonanego przez dyrektora przydziału,

 • pierwszą czynnością dziecka po wejściu do sali jest umycie rąk pod kontrolą nauczyciela.

  1. W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym na zewnątrz.

  2. Odpowiedzialność przedszkola rozpoczyna się z chwilą przekazania dziecka pracownikowi.

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 17.30.

 1. Sposób postepowania przy odbieraniu dziecka

 • Rodzicu:

 • musisz mieć na twarzy maseczkę i rękawiczki,

 • pamiętaj o nowej (czystej) maseczce dla dziecka, jeżeli ma ono więcej niż 4 lata,

 • zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika łokciowego znajdującego się przy drzwiach wejściowych,

 • wejdź do przedszkola i zatrzymaj się w oznakowanej strefie bezpieczeństwa –
  nie przekraczaj wyznaczonej linii,

 • pracownik może sprawdzić twój dowód osobisty – z bezpiecznej odległości, pójdzie po dziecko, a ty czekaj na pracownika (pomoc nauczyciela),

 • pracownik idzie do sali po dziecko, przejmuje je od nauczyciela (wraz z informacjami, które nauczyciel chce przekazać rodzicowi uznane przez niego za ważne i niezbędne) – dziecko samodzielnie ubiera się w szatni,

 • pracownik przyprowadza dziecko rodzicowi – bez podawania ręki, bez brania na ręce,

 • przekazuje ewentualne informacje pozyskane od nauczyciela,

 • zakładasz maseczkę dziecku (powyżej 4 r.ż.) i wychodzisz.

 1. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi.

 2. Przy odbieraniu dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym.

 3. W czasie oczekiwania na wejście do szatni czy po wyjściu i spotkaniu innych rodziców należy zachowywać miedzy sobą odstęp 1,5 m.

Sposób komunikowania się

  1. Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem i nauczycielami telefonicznie i mailowo.

  2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą poprosić o rozmowę z nauczycielem grupy:

 • stojąc w strefie bezpieczeństwa,

 • gdy będzie możliwe zapewnienie opieki pozostałym dzieciom w grupie przez pomoc nauczyciela/woźną (przydzieloną do grupy),

  1. Rodzice mogą poprosić o rozmowę z dyrektorem przedszkola:

 • stojąc w strefie bezpieczeństwa,

 • w wyjątkowych sytuacjach (np. przy rozmowie wymagającej poufności) dopuszcza się możliwość rozmowy z dyrektorem w gabinecie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (włącznie z ustaloną godziną),

  1. Pomoce nauczyciela w czasie przekazywania dziecka rodzicom (przy odbiorze) będą przekazywać także informacje od nauczyciela, uznane przez niego za ważne i niezbędne.

 

Organizacja żywienia dzieci i pracowników w przedszkolu

z zachowaniem reżimu sanitarnego

 1. Wyżywienie w przedszkolu w dalszym ciągu składa się z 4 posiłków wydawanych w godzinach:

  1. – śniadanie, 10.00 – II śniadanie, 12.00 – obiad, 14.30 – podwieczorek.

W wyjątkowych sytuacjach w przypadku dzieci z dietą, których rodzice/opiekunowie przynoszą produkty lub gotowe posiłki zobowiązani są do korzystania z naczyń/opakowań jednorazowych. (brak możliwości podgrzewania przyniesionych posiłków)

 1. Za przygotowanie posiłków zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny, tak jak dotychczas, odpowiadają pracownicy kuchni, w tym:

 • myją i wyparzają sztućce i naczynia, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,

 • dezynfekują blaty robocze, taborety, krany, poręcze, powierzchnie płaskie, itd.,

 • przygotowują do wydania posiłki,

 • odbierają towar z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa,

 • pracownicy kuchni nie mają styczności z dziećmi, nauczycielami i pomocami nauczyciela/woźnymi przydzielonymi do grup.

 1. Pracownikom (poza pracownikami kuchni) nie wolno przekraczać wyznaczonej linii, tj. drzwi wejściowych do korytarzyka przy kuchni – na I piętrze.

 2. Wyznaczeni pracownicy obsługi:

 • myją i dezynfekują wózki kelnerskie przed każdym wydaniem kolejnego posiłku i po przejęciu wózka z brudnymi naczyniami,

 • potrzebne naczynia i sztućce wykładają na wózki kelnerskie, gotowy wózek wyprowadzają na główny korytarz, skąd odbierają je pomoce nauczycieli/woźne z grup,

 • naczynia brudne po posiłkach, ułożone na wózkach, z sal wywożą pomoce nauczycieli/woźne i zostawiają za drzwiami sali na holu, skąd zabierają je wyznaczeni pracownicy obsługi.

 • Pomoce nauczyciela/woźne odpowiadają za przygotowanie sali do posiłku i rozdzielanie ich dzieciom:

 • przed i po każdym posiłku myją i dezynfekują blaty stołów, przy których siedzą dzieci
  i dorośli, poręcze krzeseł, także podłogę,

 • przy każdym posiłku i na każdym stole wykładają do dyspozycji dzieci chusteczki higieniczne.

Zadania nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z rygoru sanitarnego

  1. Nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi danej grupy przydziela się dodatkowe zadania na czas obowiązywania procedury.

 1. Wyjaśnianie dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w przedszkolu i celu ich wprowadzenia.

 2. Zawarcie umów z dziećmi i ich konsekwentne respektowanie.

 3. Organizowanie zajęć w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieciom, sobie i pomocy nauczyciela/woźnej – w tym:

 • nie podawanie ręki na powitanie,

 • częste i regularne mycie rąk przez dzieci pod kontrolą nauczyciela lub pomocy nauczyciela/woźnej,

 • wzmożenie kontroli mycia rąk przez dzieci po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem i po powrocie z podwórka,

 • dawanie przykładu swoją osobą, częste pokazy właściwego mycia rąk,

 • zwracanie uwagi na nie dotykanie przez dzieci oczu, nosa i ust,

 • uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy w łokieć lub w chusteczkę),

 • wydawanie dzieciom wody z dystrybutora (tylko pod kontrolą nauczyciela),

 • prowadzenie zabaw ruchowych przy otwartych oknach,

 • korzystanie z szatni w jednym czasie tylko przez 1 grupę,

 • korzystanie z placu zabaw w wyznaczonej dla grupy strefie / w wyznaczonych dla grupy godzinach oraz korzystanie ze sprzętu, który nie jest otoczony taśmą unikanie organizowania większego skupiska dzieci.

 1. Po przejęciu dziecka od pracownika (pomocy nauczyciela/woźnej) nauczyciel udaje
  się z dzieckiem do łazienki, gdzie myje ręce zgodnie z instrukcja mycia rąk (jest to I czynność dziecka po przekroczeniu progu sali).

 2. Dokonywanie pomiaru temperatury dziecka, w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia, a także obowiązkowo przed powrotem dziecka do domu (przed wydaniem do szatni).

 3. Kontrolowanie wykonywania przez pomoc nauczyciela/woźną zadań związanych z myciem

i dezynfekcją sprzętu, zabawek i wykorzystywanych pomocy w sali (np. piłki, skakanki, obręcze). Usuwanie przedmiotów i sprzętów, których wg nauczyciela nie można skutecznie zdezynfekować.

  1. Pomoce nauczyciela przydzielone do grup wykonują dodatkowe obowiązki:

   1. mycie i dezynfekowanie sprzętu, pomocy, zabawek, powierzchni dotykowych i powierzchni płaskich w sali i przydzielonym rewirze, zgodnie z ustaloną w harmonogramie częstotliwością oraz systematyczne prowadzenie rejestru tych czynności

   2. co najmniej raz na godzinę wietrzenie przydzielonej sali

   3. udzielanie pomocy nauczycielowi w zakresie kontroli mycia rąk przez dzieci, dokonywania pomiaru temperatury dziecka, w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia

   4. przejmowanie i wydawanie dzieci w trakcie przyprowadzania i odbierania ich przez rodziców

   5. przygotowywanie stołów i krzeseł w sali do posiłku – mycie i dezynfekowanie blatów, poręczy krzesełek.

   6. rozdzielanie posiłków dzieciom w sali – dbanie o zachowanie odległości pomiędzy siedzącymi dziećmi

   7. mycie i dezynfekowanie blatów, poręczy krzesełek, podłogi po posiłkach.

  1. Dyrektor wyznacza pracowników obsługi, którzy:

 1. myją i dezynfekują wózki kelnerskie przed każdym wydaniem kolejnego posiłku i po przejęciu wózka z brudnymi naczyniami.

 2. myją i wyparzają sztućce i naczynia, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,

 3. dezynfekują ciągi komunikacyjne,

 4. dezynfekują ogród przedszkolny.

 1. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie stanowią załączniki do Procedury oraz

  1. Przydział do grup i rozkład czasu pracy nauczycieli i pracowników administracji
   i obsługi

  2. Dzienniki zajęć

Wytyczne GIS dotyczące przedszkoli można przeczytać pod adresem tutaj